Home
About Jill
Special Events
Repetoire
Music Samples
Pricing
Testimonials
Contact Info
 
Jewish Music Selections
 • Do-di Li
 • Kadosh
 • Oseh Shalom
 • Rock of Ages (Mo'oz Tsur)
 • Havah Nagila
 • Kol Nidre
 • Adon Olom
 • Erev Shel Shoshanim
 • Erev Ba
 • Nigun
 • Miserly
 • Nigun Bialik
 • Shalom Aleichem
 • Shir Haemek
 • Chorsha HaEucaliptus
 • Siman Tov
 • Eile Chamda Liba
 • Hana'ava Babanot
 • Hodaya
 • Al Kol Eleh
 • L'kha Dodi
 • Artza Alinu
 • Bashana Haba'ah
 • Hevenu Shalom
 • Shir Haemek
 • Mitzva G'dola
 • Od Yishoma
 • Ana Dodi
 • Sabbath Prayer
 • Eishes Chayil
 • Kozatzke
 • Artsa Alinu
 • Sunrise, Sunset
 • Hatikva
 • Hi'ne Bo
 • Yom Ze L'Yisrael
 • V'nomar L'fanav
 • Yom Tov Purim
 • Tzur Mishelo
 • Unter Dem Kind's Vigele
 • Shabbat Kodesh
 • Tehezakna
 • Purimspiel
 • Rad Halaila
 • Ma'oz Tzur No. 2
 • Natati Etz
 • L'shana Haba'a No. 2
 • Na Nishtana No. 2
 • Kol Nidre
 • Lay'hudim
 • Ki Mitzion
 • Karev Yom
 • Hiney Ma Tov
 • Nin'ni Muchan
 • Eliyahu Hanavi
 • Hal'luya
 • Chag Purim
 • Echad Mi Yode'a
 • Ba'olam Hava
 • S'simchat Torah No. 2
 • Avinu Malkenu